Ändra Språk
Användarvillkor -

Användarvillkor

Genom att använda den här webbplatsen godkänner du våra villkor och bestämmelser, vi uppmanar dig därför att läsa våra villkor och bestämmelser. Dessa villkor och bestämmelser kan när som helst komma att ändras av oss genom att vi uppdaterar dem på vår webbplats. Därför bör du granska våra villkor och bestämmelser varje gång du besöker webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du dessa uppdaterade villkor och bestämmelser.

Allmänt
Den här webbplatsen ägs och drivs av Compass Group AB, ett företag som är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556258-1461 och med sätesadress Compass Group AB, Isafjordsgatan. 22, 164 40 Kista, Stockholm, Sweden. Alla hänvisningar till ”vi”, ”oss” och ”vår/våra” i dessa villkor och bestämmelser syftar på Compass Group AB. Den här webbplatsen har utformats enbart för att tillhandahålla information om Compass Group AB och innehåller inte några erbjudanden om att köpa eller sälja aktier i företaget eller investeringsråd.

Rättigheter
Alla rättigheter, inklusive copyright för webbplatsen ägs av eller är licensierade av Compass Group AB. All användning av webbplatsen, delvis eller i sin helhet, inklusive men inte begränsat till kopiering eller lagring för annat syfte än ditt personliga, icke-kommersiella bruk, är förbjudet utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd av Compass Group AB. Du får inte ändra, distribuera eller återpublicera någonting på den här webbplatsen i något syfte.

Dataskydd
All personlig information som du uppger vid användandet av Compass Group AB:s webbplats kommer att användas i enlighet med vår integritetspolicy.

Ansvarsbegränsning
Vi eftersträvar att alltid hålla materialet på webbplatsen korrekt och uppdaterat, men kan inte garantera att informationen är korrekt vid alla tillfällen. Informationen har inte genomgått en oberoende granskning och inga garantier kan utfärdas, uttryckliga eller underförstådda, för att materialet är korrekt eller fullständigt.

Inte vid något tillfälle ska Compass Group AB, dess ledning eller någon annan person, hållas ansvariga för någon som helst förlust eller skada som uppkommit direkt eller indirekt vid användning av den här webbplatsen eller dess information, även om Compass Group AB har blivit underrättade om sådan förlust eller skada. Då vissa jurisdiktioner förbjuder ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning kanske ovanstående begränsning eventuellt inte gäller för dig.

Compass Group AB tar inget ansvar för att uppdatera, korrigera eller meddela om eventuella fel eller försummelser i någon rapport eller annan information på webbplatsen. Compass Group AB förbehåller sig rätten att när som helst lägga till, ändra eller ta bort information på den här webbplatsen.

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att den här webbplatsen är fri från virus och defekter. Emellertid kan vi inte garantera att användningen av den här webbplatsen eller länkar till andra webbplatser inte kommer att orsaka någon skada på din dator. Det är ditt ansvar att se till att ett tillförlitligt säkerhetsprogram finns installerat när du använder webbplatsen så att eventuella skadliga program upptäcks. Compass Group AB ska inte hållas ansvarigt för någon som helst förlust eller skada som uppkommit på datorutrustning genom användning av den här webbplatsen.

Länkar till andra webbplatser 
Den här webbplatsen kan länka till tredje parts webbplatser. En sådan länk innebär inte att vi har granskat eller godkänt webbplatserna eller deras innehåll och vi tar inget ansvar för information, material, produkter eller tjänster som finns på eller kan erhållas via tredje parts webbplatser. Din användning av sådana webbplatser är helt ditt eget ansvar och sker på egen risk.

Du tillåts att länka till den här webbplatsen endast med föregående uttryckligt skriftligt tillstånd av oss. Om tillstånd medges måste du inkludera och underhålla en länk tillbaka till det ursprungliga innehållet så som det visas på vår webbplats eller, om detta inte är tekniskt möjligt, hänvisa till Compass Group AB:s webbplats där användaren har åtkomst till relevant innehåll.

Du får inte redigera, ändra eller omdistribuera något innehåll från vår webbplats eller använda det i kommersiellt syfte.

Vi förbehåller oss uttryckligen rätten att när som helst dra tillbaka vårt medgivande till någon länk som i vår mening är olämplig.

Uttalanden om framtiden 
Uttalanden som förekommer på den här webbplatsen eller i relaterade dokument, i synnerhet uttalanden kring sysselsatt kapital, balanserade utgifter, kassaflöden, kostnader, besparingar, skulder, behov, avyttringar, utdelningar, förtjänster, effektivitet, förberedelser, tillväxt, förbättringar, investeringar, marginaler, prestationer, priser, produktion, produktivitet, vinster, tillgångar, återföringar, försäljning, strategi, synergier, skattesatser, trender, värden, volymer eller effekter av förvärv eller avyttringar inom Compass Group AB, är eller kan vara uttalanden om framtiden. Sådana uttalanden reflekterar åsikter och förväntningar hos Compass Group AB vid den aktuella tidpunkten och är beroende av framtida kända och okända risker. De verkliga resultaten kan avvika från vad som uttrycks i dessa uttalanden beroende på en rad faktorer såsom framtida behovsnivåer och prissättning, politisk stabilitet och ekonomisk tillväxt, utveckling och användning av ny teknik, konkurrenternas aktiviteter samt naturkatastrofer, krig och terrorism. Ytterligare information, inklusive information om faktorer som kan orsaka att faktiska resultat verkligen avviker från vad som uttalats om framtiden finns i Compass Group AB:s senaste publicerade årsredovisningar samt andra dokument som presenteras av Compass Group AB vid enstaka tillfällen. Compass Group AB tar inget ansvar för och avser inte att uppdatera några uttalanden om framtiden.

Varumärken
Logotypen för Compass Group är ett registrerat varumärke. Vissa namn, ord, titlar, fraser, logotyper, ikoner, bilder eller design på vår webbplats kan innehålla varunamn eller oregistrerade varumärken som ägs av medlemmar inom Compass Group AB. Användning av ovanstående varunamn eller varumärken på vår webbplats innebär inte att licens beviljats för tredje part för respektive varunamn eller varumärke. Alla andra produkt- eller företagsnamn, logotyper, ikoner, bilder eller design som finns på vår webbplats är varumärken som tillhör respektive ägare och visas endast på ett för varumärkesägarna fördelaktigt sätt, och vi har ingen avsikt att göra något som helst intrång på dessa varumärken.

Tillämplig lag
 
Den här webbplatsen och hela dess innehåll regleras av och ska tolkas i enlighet med svensk lag.